รายวิชาที่มีอยู่

      แนวคิด หลักการและวิธีการสื่อสาร การประยุกต์ความรู้ทางการสื่อสารในการพยาบาลกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน แนวคิดของสารสนเทศทางการพยาบาล การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศในเครือข่ายโลก หลักการและวิธีการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น การวิเคราะห์และการเลือกใช้สารสนเทศทางการพยาบาล ข้อมูลข่าวสารในสถานบริการสุขภาพอย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง             

          Concept, principle, and channels of communication; application of communication to providing nursing care for persons, families, groups, and communities; concept of nursing informatics; accessing to database; searching technology; analyzing, and selecting nursing informatics in health services  


ฝึกปฏิบัติทักษะการพยาบาลแก่บุคคลทุกช่วงวัยของชีวิตที่มีภาวะสุขภาพปกติและเบี่ยงเบนในสถานการณ์จริง บนพื้นฐานการดูแลด้วยความเอื้ออาทร ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

Practice of nursing skills and providing nursing care for healthy and ill persons across lifespan in actual situation based on caring approach, human rights, and clients’ safety within the scope of laws and code of ethics in nursing.


คนท้องสวยๆที่เตรียมพร้อมจะคลอดอย่างเป็นสุข

ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลในการดูแลแบบองค์รวมบนพื้นฐานของ                 หลักวิทยาศาสตร์และความเข้าใจความเป็นมนุษย์ในการดูแลด้วยความเอื้ออาทรสำหรับมารดาและทารก การวางแผนครอบครัวและการแก้ปัญหาการมีบุตรยาก การตั้งครรภ์ และพัฒนาการของทารกในครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอดปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ                    การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครอบครัว สร้างเสริมสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกและครอบครัว ยึดหลักจริยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเลือกใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่เหมาะสมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลในการดูแลตนเอง

Practice of holistic nursing applying nursing process based on scientific and caring approach for mother and newborn; family planning and infertile; pregnancy and fetus development, process of labor and postpartum care, health determinants; health assessment, health promotion and health prevention; promoting family participation and the relationship among mother, newborn, and family based on humanized health care, ethical principles, and human rights; integration of appropriate local wisdom, resources, and technology to enhance individual self-care potential


                    ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยคอมพิวเตอร์

           Advance of computer technology; development and application of information technology systems for improving the quality of life

ss