Archive for the ‘โรคทางจิต’ Category

คลังความรู้ ” โรคทางจิต “

1

การใช้คำปรึกษาทางสุขภาพ

 2

 รู้จักตนเองและยอมรับตนเอง
(Self awareness and Self acceptance)

3

การถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ
บนวิถีความพอเพียง
และการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพสำหรับพระภิกษุสงฆ์

 4

 

อารมณ์ดีมีสุข

5

 

บทความวิชาการ แนวทางการป้องกัน
และการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย

 6

 

แนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบสุขภาพ
ระดับอำเภอ
ปีงบประมาณ 2560

 7

 

คู่มือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

 7-1

 

คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน
สำหรับบุคลากรระดับปฐมภูมิ

8

 

คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน
สำหรับบุคคลากรของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ

9

 

คู่มือการติดตามดูแลผู้ป่วยสารเสพติดสำหรับเครือข่าย
ของโรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

 9-1

 

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

10

 

แนวปฏิบัติการดูแลทางสังคมจิตใจใน
Psychosocial Clinic
และคลินิกต่างๆ ของโรงพยาบาลชุมชน

 11

 

แบบประเมินความสุขคนไทย

11-1

 

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก

12

 

คู่มือแนวทางการดูแลเด็กปฐมวัยจากแม่วัยรุ่น (ฉบับปรับปรุง)
สำหรับ รพช. รพ.สต. อสม.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)
และศูนย์พัฒนาเด็ก

 13

 

แนวทางการใช้เครื่องมือด้านสุขภาพจิต
สำหรับบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน
(คลินิกโรคเรื้อรัง)

 14

 

แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ)
สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

15

 

แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 3-5 ปี (ฉบับย่อ)
สำหรับครู/ผู้ดูแลเด็ก

 16

 

แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ)
สำหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

17

 

แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ 6-11 ปี (ฉบับย่อ)
สำหรับครู

 18

 

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวเด็กปฐมวัย
สำหรับครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 19

 

คู่มือจัดกิจกรรมเสริมสร้างอีคิวนักเรียน
สำหรับครูโรงเรียนประถมศึกษา

 20

 

คู่มือการดำเนินงานของทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น
Teen Manager (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

21

 

องค์ความรู้การดำเนินงานดูแลสุขภาพวัยรุ่นแบบบูรณาการ
สำหรับทีมนักจัดการสุขภาพวัยรุ่น Teen Manager

 22

 

คู่มือ การใช้ชีวิตวัยรุ่น

 23

 

คู่มือกิจกรรมพัฒนาความฉลาดของอารมณ์ในวัยรุ่น
(อาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย)

 24

 

คู่มือการตรวจประเมินตามเกณฑ์ “กายใจเป็นสุข”
ในสถานประกอบการ สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

 25

 

โปรแกรมสร้างสุขวัยทำงานในชุมชน

 26

 

แบบประเมินสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ฉบับสั้น
Thai Geriatric  Mental Health Assessment Tool
(T-GMHA-15)

 27

 

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต
และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
สำหรับ โรงพยาบาลชุมชน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

 28

 

คู่มือ การเยี่ยมบ้าน เพื่อดูแลทางสังคมจิตใจ
ผู้สูงอายุ สำหรับ ผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

 29

 

คู่มือวิทยากร จัดกิจกรรมสร้างสุข 5 มิติ
สำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

 30

 

คู่มือ “ความสุข 5 มิติ” สำหรับผู้สูงอายุ

31

 

คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจคนพิการแขนขาขาด
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

32

 

คู่มือการประเมินสุขภาพ
บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
และการใช้สมุดบันทึกสุขภาพ

 33

 

สมุดบันทึกสุขภาพ

34

 

องค์ความรู้กลุ่มอาการดาวน์
(Down Syndrome)
สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

 35

 

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย
และการดูแลสุขภาพในบุคคล
ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

 36

 

นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปี 2560
ชุมชนเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ร่วมสร้างสุขภาพจิตที่ดี
บทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตภายใต้
การบูรณาการ 5 กลุ่มวัย ตามบริบทของพื้นที่

37

 

นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน ปี 2559
คุณค่าที่ซ่อนไว้ในชุมชน
ชุมชนร่วมใจ ดูแลทุกกลุ่มวัย ห่วงใยสุขภาพจิต

 38

 

นวัตกรรมสุขภาพจิตชุมชน
Best Practive : ดูแลกายและจิตด้วยระบบสุขภาพระดับอำเภอ

39

 

เลี้ยงลูกให้ถูกทาง

40

 

เด็กวัยเรียน “พัฒนาการสมวัย มีวินัย ไอคิวดี อีคิวเด่น”

41

 

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในวัยรุ่น

42

 

“วัยทำงาน ปรับตัวได้ ใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด”

43

 

“สร้างสุขในบ้าน สานรั้วในวัยทำงาน”

44

 

ผู้สูงวัยมีคุณค่าและมีความสุข

 45

 

องค์ความรู้สุขภาพจิตสำหรับประชาชน

 

 

August 2018
M T W T F S S
« Aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031